Lirik Lagu Harlem Shake - Baauer Lyrics

Lirik Lagu Harlem Shake - Baauer Lyrics

Con los terroristas
Ey Shake
Ey Shake
Ey, Ey, Ey, Ey
Shake, Ta. Ta
And do the Harlem Shake
Ey Shake, Ey

Shake, Shake
Ey
Shake, Shake, Shake
Con los terroristas
Ey, Con los terroristas
Ey, Ey

Lirik Lagu Harlem Shake - Baauer Lyrics